สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการที่มีให้แก่พนักงาน

 • เงินเดือน /ค่าแรงรายวัน (สูงกว่ามาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด)
 • เบี้ยขยัน /เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าโทรศัพท์ /ค่าตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)
 • วันหยุดประจำปี /สิทธิ์ในการลาพักร้อน (ได้รับค่าแรง)
 • ประกันสังคม /กองทุนทดแทน
 • ประกันชีวิต (100,000 บาท)
 • ประกันอุบัติเหตุ (10,000 บาท)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
 • เงินช่วยเหลืออุปสมบท และมงคลสมรส
 • เงินฌาปนกิจศพ (บิดา มารดา บุตร)
 • กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพักรักษาที่โรงพยาบาล
 • ที่พัก (หอพักของบริษัท) ได้รับส่วนลด 300–400 บาท/เดือน
 • ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ระดับประถม และมัธยม

เราเชื่อว่า … หากพนักงานมีความสุข ก็จะส่งต่อไปความสุขไปยังลูกค้าทุกคน

 • เงินรางวัลพิเศษ (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท /ผลการประเมินการทำงานของพนักงาน / ลูกค้า)