บริการทำความสะอาด (CONTRACT) รายเดือน รายไตรมาส รายปี

บริการทำความสะอาดประจำ รายเดือน รายไตรมาส รายปี

“CLEANING SERVICE” บริการทำความสะอาดแบบสัญญารายปี รายไตรมาส และรายเดือน คือการปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ตามระยะสัญญาและตามความต้องการของลูกค้า พร้อมด้วยการรายงานผลความคืบหน้า การวัดผลงานของทีมปฏิบัติ มีการตรวจสอบจากทีมเจ้าหน้าที่สายตรวจ และการเข้าเยี่ยมหน่วยงานทุกเดือน ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพของบริษัท อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมพนักงานทดแทน ในกรณีพนักงานขาดหรือลางาน เพื่อให้การปฏิบัติงานให้ลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้ลูกค้าอุ่นใจ ไม่มีความกังวลในการต้องหาคนมาทดแทน